Layout bị vỡ sau khi cài đặt thành công

Mình vừa mới tập cài đặt và sử dụng drupal.
Version đang cài là: drupal-8.1.1 (01/06/2016)
PHP version: 7.0.5
MySQL: Server version: 5.5.45 - MySQL Community Server (GPL).
Xem lỗi tại: http://tvad.co/
Ảnh chụp admin: http://tvad.co/admin.png
Các bạn xem giúp mình lỗi này là bị gì vậy? Cách sửa như thế nào?

Comments