403

Cần hỗ trợ Cenos + Nginx + Php-Fpm Cài đặt drupal lỗi 403 Forbidden

Mình có vấn đề khi tập tành cài đặt Drupal 8 trên Cenos sử dụng Nginx + php-fpm. Toàn bộ file .css và .js đều bị lỗi 403. Đã gán user sở hữu cho thư mục gốc, phân quyền thư mục gốc 755.
Nội dung file cấu hình:

server {
listen 80;
server_name www.domain.com domain.com;

Subscribe to RSS - 403