access denied

Lỗi Access denied, You are not authorized to access this page.

Chào mọi người, em mới cài 1 theme drupal 7 trên xampp, sau khi cài xong thì không thể vào được trang admin và xuất hiện lỗi "Access denied, You are not authorized to access this page". Em có thử 1 số cách sau khi tìm trên mạng như xóa cache, xóa cookies của chrome, phân quyền lại thư mục, thêm dòng $cookie_domain = 'localhost'; trong file sites\default\settings.php nhưng đều không được.

Subscribe to RSS - access denied