Ajax

Lỗi Ajax HTTP 500

Site của mình chạy trên localhost thì bình thường nhưng khi up lên hosting thì những panel đã add quicktab bị lỗi không vào được panel content. Khi click vào Edit panel thì chỉ ra trang trắng. Những panel chưa có quicktab thì vẫn vào panel content được nhưng khi mình thử add 1 quicktab vào panel thì gặp lỗi: Ajax HTTP 500. Mình đã search nhiều cách trên google mà chưa sửa được lỗi này.

Tại sao dữ liệu trả về từ ajax chỉ toàn mã HTML?

Mình viết 1 module xử lý ajax dữ liệu trả về đơn giản chỉ là data json {"flag"=>true}. Nhưng khi kiểu tra bằng fire bug thì thấy dữ liệu phản hồi toàn là mã HTML không phải json như mình muốn. Tham số gửi đi thì đúng rồi. Dưới đây là đoạn code đó: Hàm chính mình đã return drupal_json(array("flag"=>true));

//Add js

function update_ajax_init(){

drupal_add_js("....");

Tags: 
Subscribe to RSS - Ajax