anonymous user

Cookie cho anonymous user trong Drupal 7

Mọi người cho mình hỏi, mình đang thao tác với cookie trong drupal, mình dùng function setcookie(). Tuy nhiên trong Drupal thì mình thấy nó chỉ cho phép setcookie với user đã đăng nhập (authenticated user), còn với user guest (anonymous user) thì ko thể lưu cookie dù ta đã setcookie. Mong mọi người có thể hướng dẫn mình cách setcookie cho anonymous user trong drupal với.

Subscribe to RSS - anonymous user