article

Thêm icon 'new' sau các title của article mới nhất

Mình đang muốn cấu hình list tin tức mới nhất, trong đó các tin trong ngày sẽ gắn thêm icon 'new' (cái hình gif của chữ new chớp chớp) phía sau title, không biết phải làm thế nào, mong các bạn chỉ giúp. (Hoặc dạng thứ 2 là các tin đọc nhiều nhất được gắn icon 'hot').

Tags: 

Thêm thời gian post bài đầu mỗi nội dung post (teaser tags)

Mình muốn thêm thời gian post vào đầu mỗi teaser khi xem 1 tags nào đó, ví dụ như xem tags Microsoft trên trang thongtincongnghe, thì hiện 1 list các teaser bài viết về Microsoft, trong phần tóm tắt có thòi gian post bài viết. Các bạn biết chỉ giúp mình với.

Tags: 
Subscribe to RSS - article