Bài viết liên quan

Sử dụng module Views tạo "Bài viết liên quan" trong Drupal 7

Hi all.

Mình đang làm 1 trang tin tức bằng Drupal 7, mình đang gặp vấn đề như sau:

Mình dùng Views để tạo bài viết liên quan cho bài viết nhưng không biết làm sao để nó hiện ra như trang vnexpress.net/ được.

Subscribe to RSS - Bài viết liên quan