breadcrumb

Lỗi Custom breadcrumb với một content type chỉ hiểu 1 breadcrumb đầu tiên

Chào mọi người,
Mình dùng custom breadcrumb để tạo breadcrumb.
1. mình tạo content type "Tin tức"
2. tạo taxonomy "Tin tức" có 2 term là "Kinh tế" và "Tài chính"
rồi trong content type đưa taxonomy này vào.
3. mình tạo 2 Views một cái cho term "Kinh tế" và một cho term "Tài chính"

Tags: 
Subscribe to RSS - breadcrumb