cache

Vấn đề về drupal cache

Mọi người cho em hỏi 1 vấn đề về cache của drupal. Drupal có sẵn 1 module cache trong core.

Theo như em hiểu thì mỗi biến cache có 1 timelife tồn tại, hết timelife đó nó tự xóa, và mỗi khi database có thay đổi thì những cache có liên quan cũng sẽ xóa và cập nhật cache mới.

Vậy drupal làm thế nào để biết 1 table liên quan đến những cache nào mà xóa những cache đó???

Tags: 
Subscribe to RSS - cache