install

Cần hỗ trợ Cenos + Nginx + Php-Fpm Cài đặt drupal lỗi 403 Forbidden

Mình có vấn đề khi tập tành cài đặt Drupal 8 trên Cenos sử dụng Nginx + php-fpm. Toàn bộ file .css và .js đều bị lỗi 403. Đã gán user sở hữu cho thư mục gốc, phân quyền thư mục gốc 755.
Nội dung file cấu hình:

server {
listen 80;
server_name www.domain.com domain.com;

cách cài đặt nodejs với d7

có bro nào đã cài được nodejs chạy ngon với d7 trên linux chia sẻ kinh nghiệm chút
em làm theo hướng dẫn này: https://github.com/joyent/node/wiki/Installation
có option cuối là chưa làm: libexecinfo (FreeBSD and OpenBSD only.) Required by V8. pkg_add -r libexecinfo installs it.

Tại sao không xài được Jquey có sẵn trong D7

Khi cài đặt D7 ai cũng có thể thấy một bản jquery 1.4.4 đẵ link sẵn. Nhưng khi mình dùng hàm drupal_add_js trong hàm foo_preprocess_page để thêm một file js viết riêng vào thì bị báo lỗi

$ is not defined
$(document).ready(function(e)

Vì cứ báo lỗi như vậy, nên mình quyết định dùng cách thêm js này để thêm chính file jquery.js luôn thì lại hết báo lỗi.

Không hiển thị web sau khi upload lên host

hi! mình đang gặp vấn đề trong việc hiển thị nội dung trang web mình đã upload database lên host,và chỉnh lại cấu hình trong file setting.php nhưng khi truy nhập vào web nó hiện ra trang cài đặt drupal Commons ban đầu demo: http://xuxu.bkset.com mình dùng bản Drupal Commons 6x.25 của Acquia

Tags: 
Subscribe to RSS - install