Drupal Technical Leader - OFFER UP TO $2500

===TOG RECRUITMENT ==== Bạn có những vai trò tương tự như trưởng nhóm/quản lý nhóm Drupal bao gồm hơn 5 thành viên và bạn có kinh nghiệm làm việc ở các nhóm đa văn hóa

Bạn là một chuyên gia về Drupal 7 & 8

Có kinh nghiệm thực tiễn về phát triển và deploy các ứng dụng web với lưu lượng lớn

Nắm vững về nền tảng cơ bản của Linux, kể cả mạng, hệ thống file (file system), bảo mật và SSH

Có kinh nghiệm về MySQL và Postgres, kể cả tối ưu hóa truy vấn

Quen thuộc với các công cụ giải quyết sự cố (Ví dụ như: netstat, iostat, traceroute, strace)

Hiểu rõ giá trị của các cam kết về chuyển giao được tạo ra bởi nhóm phát triển

=== LIÊN HỆ == phuc.truong@tog.com.vn

Employment type: 
Full time